Tüzük


İTTİHAD EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 
Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 - Derneğin adı "İTTİHAD EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ" dir. Kısaca İTTİHADDER Olarak ifade edilir. Dernek Merkezi Bursa’dır. Dernek Yurt içi ve Yurt dışında Şubeler ve Temsilcilikler açabilir.

Derneğin Amacı

Madde 2 – Derneğin amaçları aşağıda belirtilmiştir:
a)Eğitimin her kademesindeki öğrencilerin eğitim ve öğretim görmeleri için müesseseler  açmak, onların barınmalarına, maddi manevi, gelişmelerine katkı yapmak, eğitimli, kültürlü, ahlaklı milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmelerini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.

b) İnanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, toplumsal yapının gelişmesi, demokratik sivil toplum ve hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olmak,

Derneğin Faaliyet Alanları

Madde 3 - Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen faaliyetleri yapar.

a) Derneğin amaç ve faaliyetlerini, ülke gündeminde bulunan eğitim ve sosyal konularda oluşturulan görüşleri kamuoyuna ve ilgililere duyurmak için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın araçlarından yararlanır; toplantılar, seminerler, kongreler,paneller ve konferanslar düzenler. 

b) Türkiye'yi AB üyeliğine götüren süreçte yurtiçinde ve yurtdışında ilgili kuruluşlarla temaslar kurarak eğitim dünyasının görüş ve önerilerini yansıtır.Eğitim dünyasının uluslararası platformlarda tanıtılması ve ilişkilerinin güçlendirilmesi amacı ile önemli alan ve bloklarda şube ve temsilcilikler açar.

c) Öğretim ve eğitimi kalkınmanın temel unsuru kabul ederek, bu alanlarda, öğretim kurumlarının kurulmasını teşvik eder veya bizzat gerçekleştirir, burs verir, barınma sağlar, gıda ve giyim yardımı yapar,eğitimkonularda her türlü araştırmanın yapılmasına yardımcı olur. 

e) Halen mevcut ve ileride kurulacak, yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, meslek teşekkülleri, vakıf, dernek, birlik ve benzerleri ile doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile işbirliği yapar.

f) Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak; gayri menkul tasarruf eder, gayri menkuller üzerinde dernek leh ve aleyhine her türlü kira, şufa, ipotek gibi haklar iktisap eder veya verir, terkin ve fekkedebilir. Bu muameleler Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. 

Uluslararası Faaliyet

MADDE 4 -Dernek, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.
 

Kurucular

Madde 5 - Derneğin kurucu üyelerinin adı, soyadı, meslek ve sanatları, ikametgâhları ve uyrukları (ekli listede) belirtilmiştir.

Üyelik

Madde 7 - Derneğin amaçlarını kabul eden, medeni haklara sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş, derneklere üye olma hakları kısıtlanmamış gerçek ve tüzel kişiler üye olabilirler. Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kişi ilgili firmaca yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.

Türk vatandaşı olmayanlar, Türk vatandaşlarında aranan şartları taşımakla birlikte, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmaları kaydıyla üye olabilirler. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.
Derneğe üye olmak için iki üye tarafından takdim edilmek gereklidir. Takdim edilen üye adayı hakkında Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile 30 gün içinde karar alınır ve sonuç adaya yazı ile duyurulur.

Üyelikten Ayrılma

Madde 8 - Üyeler diledikleri zaman ayrılabilirler. Bunun için ayrılmak istediklerini yazı ile Yönetim Kurulu'na bildirmeleri ve birikmiş borçlarını ödemeleri gereklidir.

Madde 9 – Derneğe üyelik şartlarını kaybedenler, ticarî ahlak kurallarına, dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler, Yönetim Kurulunun ikazına rağmen üç aylık birikmiş aidat borcunu bir ay zarfında ödemeyenlerin üyelik kaydı yönetim kurulunca silinir. Birikmiş aidat borcunun tamamını ödeyen üye, Yönetim Kurulunun kararı ile yeniden üyeliğe alınabilir.

Derneğin Organları

Madde10 –Derneğin organları;

1-Genel Kurul,  2-Yönetim Kurulu, 3-Denetleme Kurulu’ndan oluşur.

Gerekli görüldüğünde Genel Kurulca başka organlar da oluşturulabilir. 

Genel Kurul

Madde 11 - Genel Kurul derneğe kayıtlı üyelerden kurulur. Olağan Genel Kurul toplantıları her iki yılda bir Mart ayı içinde yapılır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. 
Yönetim ve Denetleme Kurulları'nın gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. 

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan dernek üyeleri arasından birinin müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında 3 kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Çağrı Usulü

Madde 12 - Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahallî bir gazetede ilan vererek, iadeli mektup göndererek, e-posta yolu veya faks ile toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa 2. toplantının arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakıldığı takdirde bu durum bir tutanakla geri bırakma sebepleri belirtilerek toplantı ilanının yapıldığı gazeteye 2. ilan verilmek suretiyle üyelere duyurulur. 2. toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler 2. toplantıya yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

Toplantı Yeter Sayısı  

Madde 13 - Genel Kurul Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamamışsa 2. toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, 2. toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları tam sayısı toplamının 2 katından az olamaz. 

Toplantı Yeri

Madde 14 - Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır. 

Toplantı Usulü ve Karar Yeter Sayısı

Madde 15 - Dernek Genel Kurul toplantıları üyelere bildirilen gün saat ve yerde yapılır. 
Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listede adları karşısına imza atarak toplantı yerine gelirler.

Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

11. maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan yardımcısı ve katip seçilir. 

Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. 

Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin fesih kararı ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki salt çoğunluğuyla alınır. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler. Başkanla birlikte imza ederler. Toplantı sonucu bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. 

Toplantıda Görüşülecek Konular

Madde 16 - Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür ve karara bağlanır. Genel Kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur. 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 17 - Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanır: 

a)  Dernek organlarının seçilmesi, 

b)  Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c)Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, 

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 

e) Şube ve Temsilcilik açılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

f)Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 

g) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, federasyonda temsil edecek delegeleri seçmek konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

h) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 

i) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 
j) Derneğin feshedilmesi, 

k) Derneğin borçlanıp, borçlanmamasına karar vermek ve derneğin ne şekilde borçlanmayacağı hakkında bilgilendirilerek Yönetim Kuruluna yetki vermek.

Yönetim Kurulu

Madde 18 - Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçeceği  yedi asil ve yedi yedek üyeden meydana gelir. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. 
Yönetim Kurulu üyeleri seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda kendi arasından açık oyla iki yıl için bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, Sayman, Muhasip, Genel Sekreter ve üyeleri seçer. Yönetim Kurulu  Başkanı yeniden seçilebilir.

Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerden tamamlanır. 

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde19 - Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 

a)Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek. 

b) Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak Dernek şubelerinin açılması için gerekli işlemleri yapmak. 

c)Derneğin gelir, gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak. 

d)Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirmek. 

e) Dernek Tüzük ve mevzuatının kendilerine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

f) Derneğin çalışmalarını yürütür. Personel alımı yapar, Derneğin yasalar çerçevesinde tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtları usulüne uygun olarak muntazam şekilde tutulmasını sağlar.

Derneğin Gelir ve Giderleri

Madde20 –Dernek Gelirleri;  

a) Üyelik giriş aidatı 50,00 TL ve yıllık aidat miktarı 10,00 YTL’ dir. Genel Kurul bu miktarı değiştirmeye yetkilidir. Yönetim Kuruluna yetki verebilir.

b) Derneğin yayınlar, ilân gelirleri, tertiplenecek yemekli toplantı, sergi, kermes, temsil, panel, konferans, eğlence, sportif faaliyetler, yarışmalar gibi faaliyetlerinden sağlanan gelirler,

c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

d) Bağışlar ve yardımlar,

e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.
Mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alınabilir.

Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, meslekî kuruluşlardan maddî yardım alınabilir ve adı geçen diğer kurumlara maddî yardımda bulunulabilir.
5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütülebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşlarından, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlanabilir.

Dernek gelirleri Alındı Belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Belgenin saklama süresi, özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır.
Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak Alındı Belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile anlaşmalı matbaalara bastırılır. Alındı belgeleri bastırıldıktan sonra bağış ve aidat kabul edilebilir. 

Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri Yönetim Kurulu bir kararla belirler. Bu kişilere Yönetim Kurulu yetki belgesi düzenler.

Derneğin Defter ve Evrakı

Madde 21 – Dernek, 09.06.1984 tarih ve 18426 Sayılı Resmî gazete’de yayımlanan Dernek Gelirlerinin toplanmasında kullanılacak Alındı Belgeleri hakkında Yönetmelik ve 05 Nisan 2003 tarih ve 25070 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe, Hesap Kayıtları İle İlgili usul ve esaslara Dair Yönetmelik’ de belirtilen Defterleri tutar. 

Denetleme Kurulu

Madde 22 - Genel Kurul'ca dernek üyeleri arasından iki yıl için seçilecek üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eden Denetleme Kurulu Derneğin mali faaliyetlerini denetler.

Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman dernek defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim Kurulu, kendilerinden istenilen defter, kayıt ve belgeleri Denetleme Kurulu üyelerine sunmakla yükümlüdür.

Denetim Kurulu en az yılda bir defa denetim yapar ve sonuçlarını rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve toplantılarda Genel Kurul'a sunar.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi 

Madde 23 - Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından; yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu İl Valiliğine teslim edilir.

Şubelerin Kuruluşu                                                          

Madde 24 -  Dernek Genel Kurulu kararı ile gerekli görülen yerlerde şube açabilir. Bu amaçla, dernek Genel Kurulunun verdiği karara dayalı olarak yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülkî amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, unvanı, meslek veya sanatı, faaliyet konuları, ikametgâhı ve tâbiiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.

Şubelerin Organları, Görevleri, Yetkileri ve İşleyişi

Madde 25 - Şube, Dernek Genel Kurulunun kararlarına göre Derneğin amacına uygun tarzda ve Dernek merkez yönetimine bağlı hizmet ve çalışmalar yapar. 

Her şubede; Genel kurul, Yönetim kurulu ve Denetçi olmak üzere şubenin organları oluşturulur. Şube, Dernek Genel Kurulunda bütün üyeleri ile temsil edilir.


Şube Genel Kurulu:

Şubeye kayıtlı bütün üyelerden meydana gelir. Genel Kurulun görevleri; Dernek Genel Kuruluna ait görevlerin, şubenin kendi bölgesinde kalmak kaydıyla aynıdır. Şube Genel Kurulu Toplantısı bütün üyelere yazılı olarak duyurulur. Ayrıca ilân yapılmaz. Şube Genel Kurulu, olağan toplantısını merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır. Toplantı usulü Dernek Genel Kurulunda olduğu gibidir.

Şube Yönetim Kurulu:  

Beş asıl ve beş yedek üyeden meydana gelir. İki yıl için Şube Genel Kurulunca seçilir. Yönetim Kurulu, kendi arasından bir başkan, bir sekreter üye, bir Muhasip üye seçer. Yönetim Kurulunda bir üyelik boşaldığında sıradaki ilk yedek üye kurula katılır. Şube Yönetim Kurulunun görevleri ve sorumluluğu ile Dernek Yönetim Kuruluna ait görevleri ve sorumluluğu, şubenin kendi bölgesinde kalmak kaydı ile aynıdır. Dernek Yönetim Kurulunun vereceği görevler aynen yerine getirilir. Şube Yönetim Kurulu faaliyetlerini, fiilî gelir ve gider hesaplarını Dernek Yönetim Kuruluna 1 Ocak - 31 Aralık itibariyle yıllık olarak bildirirler.    

Şube Denetim Kurulu: 

Şube, denetim iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Şube Genel Kurulunca iki yıl süre ile seçilir. Dernek şubesinin hesap ve işlemlerini bir yılı geçmeyecek şekilde denetler, denetlemelerin sonuçlarını bir rapor halinde, Şube Yönetim Kuruluna ve Derneğin Merkez Yönetim Kuruluna sunar.

Temsilciliklerin Kuruluşu

Madde 26 - Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Genel Kurulun vereceği yetkiye dayanak Yönetim Kurulunun kararıyla gerekli görülen yerlerde Temsilcilik açılabilir. Temsilciliklerin tüzel kişiliği olmayıp, bünyesinde organları yoktur. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
 

Plâtform oluşturma

Madde 27 -Dernek, amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak Yönetim Kurulu kararı ile plâtformlar oluşturabilir.
 

Tüzük Değişikliği 

Madde 28 - Tüzük hükümlerini olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulma ve en geç on gün önce üyelere yazılı olarak bildirme kuralı ile Genel Kurul'ca değiştirilir. 

Fesih ve Tasfiye

Madde 29 - Dernek Genel Kurulu, Kurul'a katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttı ile her zaman Derneğin feshine karar verebilir.

Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse ikinci defa toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde en büyük mülki amire yazı ile bildirilir. 

Derneğin feshi halinde para ve mal varlığının devri konusunda karar vermeye genel kurul yetkilidir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 30 –  Dernek kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak ne amaçla, ne kadar borçlanacağı geri ödeme koşullarının nasıl olacağı gibi konuların Genel Kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermesi gereklidir.

Derneğin İç Denetim Şekli

Madde 31 – Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek tüzüğüne göre Dernek Denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilebileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Tüzükte Açıklık Olmayan Haller 

Madde 32 - Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlar için Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu'nun konuya ilişkin hükümlerine başvurulur.

DERNEĞİN KURUCU LİSTESİ

1-Abdulbarı Aydın

2-Adem Karabaş

3-Cihat Bakgör

4-Eyüp Otman

5-Hasan İlhan

6-Halis Yavuz

7-Mehmet Aktaş

8-Mustafa Yılmaz

9-Osman Beytekin

10-Salih Uçak

11-Zekai Aydın